Vrijheid deel je met elkaar

Bevrijdingsfestival Alkmaar

Informatie

Op het Festivalterrein

Maak kennis met veteranen

Verhalen, avonturen en interessante gesprekken met veteranen.

Fietsenstallingen

Gratis fietsenstalling aan de Sportlaan en de Wilhelminalaan.

EHBO-stand

Medisch verzorging en trefpunt voor verdwaalde kinderen.

Algemene informatie

Bestuurszaken & ANBI

Om aantrekkelijker te zijn voor sponsors heeft het 5 Mei Comité de ANBI-status aangevraagd en in 2020 verkregen. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belastingen.

 

Doel

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar (opgericht 18 juli 2006) stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vestigt de aandacht op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het Comité doet dat door het organiseren van een jaarlijks festival op 5 mei en het exploiteren van een website.
Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en regionale initiatieven van culturele of educatieve aard die passen bij de statutaire doelstelling.

Uitgangspunten

Activiteiten van de stichting gaan uit van vrijheid van meningsuiting, maar worden tegelijk gekenmerkt door respect voor geloof, geslacht, leeftijd, cultuur of afkomst. Daarom is het festival ook gratis toegankelijk.
De stichting neemt een partijpolitieke onpartijdigheid in.
Bij het organiseren van het bevrijdingsfestival wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien. Een steeds verdergaande vergroening staat op de agenda.

Omdat de jeugd de toekomst heeft is een belangrijk onderdeel van het bevrijdingsfestival het terrein met (educatieve) activiteiten voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Bestuursleden en beloningsbeleid

Hugo Koeman – voorzitter
Koen Blok – secretaris
Anna Koeman – penningmeester
Coen Gravemaker en Frans Jong – leden

De bestuurders hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar een onkosten/reiskostenvergoeding van maximaal EUR 500 per jaar.

Uitgaven die aan de stichting verbonden vrijwilligers hebben gedaan in opdracht van het bestuur worden op vertoon van betalingsbewijzen vergoed.

Algemene gegevens

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar
KvK-nummer: 37126632
RSIN: 8192.99.613
Vestigingsadres: Kofschipstraat 6, 1826 CG  Alkmaar
E-mail: post@5meialkmaar.nl
Bank: NL54 INGB 0007 7249 04

Lees het Jaarverslag over 2022

Beleidsplan 2019 / 2022

Huisregels

Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden. Zorg er voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.

 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

 • U dient de instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te volgen.

 • Als u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

 • Op grond van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.

 • Het toebrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

 • Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico.

 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

 • Het is verboden om lachgas te kopen of te verkopen, de toegang tot het evenemententerrein wordt bij overtreding ontzegd.

Sponsors en samenwerkingspartners